Целта на проекта е да се създаде фокусиран, основан на работа учебен комплект, предназначен за технически фокусирания среден мениджмънт в МСП. Проектът има за цел да развие базирани на работа компетентности, необходими за управление на прехода към Индустрия 4.0.

Според проучване, проведено от Avvanz, това са 10-те умения, които се считат за най-важните в работното пространство през новата технологична ера:

  • Откритост към промяна и възможност за адаптиране към промените
  • Когнитивна гъвкавост
  • Иновативно и адаптивно мислене
  • Решаване на комплексни проблеми
  • Управление на хората по нов начин (сътрудничество на поколенията)
  • Виртуално сътрудничество
  • Емоционална интелигентност
  • Съвременни техники за договаряне
  • Ориентация към услуги
  • Техническо предприемачество

От тях, предприятията могат да избират „пакети“ според своите нужди, създавайки персонализирана програма за обучение, която да им помогне да се конкурират.

Нашата цел е да засилим иновациите и мотивацията като основни елементи на успеха: увеличаване на способността за извеждане на най-доброто от работната сила, вдъхновяване за иновации и оптимизиране на използването на човешкия потенциал.